Veldman Productions

BEDRUKKEN VAN VOETBALSCHOENEN EN SHIRTS

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Veldman Productions gesloten.
Producten en diensten van Veldman Productions: de door Veldman Productions te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie en plaatsing, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Veldman Productions.
 

2. Toepasselijkheid

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Veldman Productions.
Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Veldman Productions niet bindend en niet van toepassing.

 

3. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Veldman Productions gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Veldman Productions schriftelijk of per mail anders is vermeld.
Een aanbieding of offerte gedaan door Veldman Productions heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

 

4. Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarde is voldaan: Het offerte- of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Veldman Productions
Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.
 

5. Duur en beëindiging

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 3 maanden, tenzij anders overeengekomen. Na het aflopen van de periode wordt deze periode stilzwijgend verlengd met de duur die gelijk is aan de voorgaande periode.
De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Veldman Productions zal geen reeds gedane betalingen crediteren, na het beeindigen van een service- of hostingdienst.
Veldman Productions kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Veldman Productions niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
Veldman Productions heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
In de volgende gevallen zal Veldman Productions allereerst contact opnemen met de opdrachtgever. Mocht de opdrachtgever niet op een redelijke wijze bereikbaar zijn of naar mening van Veldman Productions geen gepaste maatregelen nemen om herhaling of continuering te voorkomen heeft Veldman Productions onverminderd het bepaalde in artikel 14 het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen:
opdrachtgever maakt oneigenlijk gebruik van Internet
opdrachtgever verspreidt informatie die in strijd is met(inter)nationale wet- en regelgeving
opdrachtgever verspreidt informatie die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden
opdrachtgever verspreidt informatie die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden
Veldman Productions zal enkel tot beëindiging van de overeenkomst overgaan indien zij tevens in het handelen van de opdrachtgever aanleiding ziet tot het doen van aangifte bij Justitie.

 

6. Levering en leveringstijd

Activering van een web site geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en ontvangst van het verschuldigde bedrag uit hoofde van de eerste factuur.
Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Veldman Productions zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

 

7. Overmacht

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen
Veldman Productions is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

 

8. Prijzen

Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
Veldman Productions heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan via de website bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

 

9. Betalingsvoorwaarden

De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Veldman Productions
De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Veldman Productions het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden maandelijks vooraf gefactureerd.
Veldman Productions stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
Bij het verzuimen van de betaling zal een incassobureau worden ingeschakeld. Daarbij dient rekening te worden gehouden met een minimum incassotoeslag incasso van € 37,50 Tevens worden de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bij U in rekening gebracht.
Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de factuur aan Veldman Productions kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Veldman Productions een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

Het door Veldman Productions vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Veldman Productions.

 

11. Aansprakelijkheid

Veldman Productions is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Veldman Productions weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Veldman Productions kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Veldman Productions of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Veldman Productions.
In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Veldman Productions slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Veldman Productions voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
Opdrachtgever vrijwaart Veldman Productions voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Veldman Productions.
Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Veldman Productions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Veldman Productions is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Veldman Productions mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Veldman Productions. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Veldman Productions als gevolg daarvan lijdt.

 

12. Overdracht van rechten en verplichtingen

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

13. Invulling door opdrachtgever

De opdrachtgever is vrij in de samenstelling van de informatie welke zij elektronisch beschikbaar wilt stellen of via elektronische berichten tussen gebruikers wil uitwisselen, echter met inachtneming van hetgeen in artikel 5 is bepaald en met uitzondering van "adult-material". Indien door Veldman Productions"adult-material" wordt aangetroffen zal zij de opdrachtgever verzoeken de betreffende bestanden van haar server te verwijderen. In uitzonderlijke gevallen kan Veldman Productions er toe overgaan de betreffende bestanden eigenhandig te verwijderen.

14. Buitengebruikstelling.

Veldman Productions heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Veldman Productions niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Veldman Productions zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Veldman Productions kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Veldman Productions gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en eventueel een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.
Veldman Productions heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.

15. Reclame

Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Veldman Productions vervalt.
Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Veldman Productions.
Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

16. Wijziging van de voorwaarden

Veldman Productions behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

17. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Veldman Productions en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 
Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Copyright © 2019. All Rights Reserved.